BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 20

Tác phẩm: Bình Minh Đô Thị

Tác giả: Nguyễn Công Thử (TP HCM)