BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 25

Tác phẩm: Khu Midtown by night

Tác giả: Nguyễn Hồng Hải (TP HCM)