BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 28

Tác phẩm: Bình minh Scenic Valley

Tác giả: Nguyễn Hồng Hải (TP HCM)