BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 4

Tác phẩm: cà phê sáng

Tác giả: Nguyễn Hữu Phương (Long An)