BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 45

Tác phẩm: Crescent Residence soi bóng

Tác giả: Nguyễn Huy Sơn (TP HCM)