BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 46

Tác phẩm: Sắc màu Scenic Valley

Tác giả: Nguyễn Huy Sơn (TP HCM)