BÌNH CHỌN TÁC PHẨM

Ảnh được trưng bày triển lãm

Mã số: 9

Tác phẩm: HỒ BÁN NGUYỆT

Tác giả: Thạch Minh Lễ. (TP HCM)